• МИСИЈА

  Промоција на здрава, демократска и креативна училишна средина, поттикнување на активноста и креативноста, користење интерактивни наставни методи и техники на оценување

 • АКРЕДИТАЦИЈА

  На 11 Март 2008 година во Службен весник на Република Македонија е објавена одлуката на Владата на Република Македонија за доделување АКРЕДИТАЦИЈА за работа на ГИМНАЗИЈАТА „АЛГОРИТАМ“ - Скопје под број 19-1422/1

 • ДРЖАВНА МАТУРА

  Училиштето во основа ја гради концепцијата на проодност кон сите факултети. Во таа смисла наставните планови и програми се структурирани да обезбедат квалитетна подготовка за вклучување на учениците на универзитетите како во земјата така и во странство. Таа вертикална проодност на учениците ќе биде загарантирана со полагање на Државна матура.

 • ШТО ВЕЛАТ ЗА НАС

  Учиме без учебници Материјалите за учење ни се даваат во електронска форма.

 • ШТО ДРУГО

  algoritam.mk

  За прв пат во Македонија секој ученик по завршувањето на средното образование во гимназијата Алгоритам, добива и сертификат за завршена CISCO Академија

 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 
1 2 3 4 5
 
 

ПОГОДНОСТИ ШТО ГИ НУДИ УЧИЛИШТЕТО

 
                                           

 

 • Електронски систем на оценување и самооценување кој овозможува непрекината комуникација меѓу ученикот, наставникот и родителот.
  http://www.etest.algoritamcentar.edu.mk

 

 
 
 • Образовни услуги од високо професионален тим на наставници кои гарантираат квалитет;
 
 
 • Стекнување на знаења со примена на најсовремени наставни форми и методи со примена на информатичката технологија;
 
 
 • Учење по пат на решавање проблеми, бура на идеи, групни дискусии, дебати, работилници, вештини за користење на повеќе извори на знаење, истражувачка дејност;
 
 
 • Ученикот работи со персонален компјутер, со обезбедена 24 часовна интернет врска;
 
 
 • Образование на еден од светските јазици (билингвална настава во III и IV година);
 
 
 • Избор на спортски активности во рамките на физичкото образование (пливање, фитнес, тенис... предводени од експерти);
 
 

 
  http://www.etest.algoritamcentar.edu.mk